Vilkår

Det viktigste du må vite:

Komplette vilkår

1. Avtalen

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

For å gjennomføre kjøp må disse vilkårene godtas.

2. Partene

Selger er Kursoria AS, Postboks 7, 1429 Vinterbro, post@kursoria.no, org. nr. 927 111 101, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Abonnenten er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som abonnenten.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen abonnenten skal betale for en abonnementsperiode. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

Kursoria AS kan til enhver tid endre prisene men skal varsle abonnenten senest 14 dager før prisendring.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når abonnenten har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive-, system- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i abonnentens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til abonnenten.

Dersom abonnenten bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

6. Levering og varighet

Tilgang til produktet blir gitt umiddelbart etter tegning av abonnement.

Abonnementet fornyes automatisk den samme datoen hver måned.

Dersom abonnenten avslutter sitt abonnement, vil abonnenten ha tilgang for den perioden det er betalt for. Abonnenten har ikke rett til å få godskrevet resterende dager i abonnementsperioden.

Med mindre abonnenten tegner nytt abonnement vil selgeren slette informasjon om abonnenten 90 dager etter at tilgangen har utløpt. Dette gjelder ikke informasjon selgeren er pliktig til å oppbevare av regnskapshensyn.

7. Tilgang

Abonnementet gir tilgang til Kursoria ASs øvingsoppgaver, nærmere beskrevet under hvert enkelt produkt. Kursoria AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller konsekvenser av produktet. Selgeren gir ikke abonnenten garanti om oppetid eller tilgjengelighet.

Abonnenten må selv besørge utstyr for tilgang til produktet, som nettilgang og datamaskin eller mobiltelefon. Selgeren begrenser hvor mange unike enheter som kan logge inn med Kundens påloggingsinformasjon og kan til enhver tid endre, justere og utvikle produktet, herunder øvingsoppgaver, kategorier og forklaringer.

Selgeren er uten ansvar for hinder i tilgang til produkter som skyldes tekniske begrensninger, geografiske forhold eller ytre påvirkninger. Selgeren kan, uten å misligholde denne avtalen, gjennomføre tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i produktet dersom slike tiltak anses nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige, eller driftsmessige årsaker.

Selgerens systemer jobber systematisk med å identifisere handlinger som kan gjøre tjenesten ustabil og brukere som misbruker tjenesten. Brukere som opptrer på en slik måte at systemet eller selgeren begrenser brukerens tilgang, har ikke krav på å få penger tilbake.

Abonnenten kan ikke dele tilgang til produktet med andre.

Utover den rett til visning på skjerm som er beskrevet i denne avtalen, overdras ingen immaterielle rettigheter til abonnenten, verken av opphavsrettslig eller annen art.

Tilgang gir også mulighet til å stille faglige spørsmål og få undervisning via chat, epost eller det interne meldingssystemet. For komplekse spørsmål må det påregnes ventetid.

8. Angrerett

Abonnenten kan angre tegning av abonnement i henhold til angrerettloven.

Abonnenten må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager. Fristen begynner å løpe fra kunden har mottatt tilgang til produktet.

Dersom abonnenten ønsker å benytte angreretten, kan abonnenten ta kontakt på epost eller via chatten. Det forutsettes det at bruken av produktet ikke har vært mer enn det som er nødvendig for å prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til abonnenten uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om abonnentens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra abonnenten, eller til abonnenten har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Force majeure

Dersom det inntreffer ekstraordinære begivenheter som etter norsk rett er å anse som force majeure, kan abonnenten varsles. Partenes forpliktelser suspenderes så lenge situasjonen varer.

10. Overdragelse

Produktet selges til én person. Rettigheter etter denne avtalen, brukernavn eller passord skal ikke overdras andre.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre abonnenten samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Abonnentens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med abonnenten, eller i lovbestemte tilfelle.

Opplysninger om dine kjøp og din progresjon slettes etter 90 dager. Informasjon vi er pliktig til å oppbevare etter bokføringsloven og regnskapsloven oppbevares så lenge vi er pliktige til det.

For mer informasjon om hvordan personopplysninger behandles, se Personvern.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan abonnenten ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Follo og Nordre Østfold tingrett er verneting.

Denne avtalen ble sist oppdatert 01.02.24.

Norskavisa.no er et nettsted for deg som lærer norsk.

Her kan du lese artikler og løse oppgaver, spille spill og lære norsk på mange forskjellige måter.

Norskavisa.no er en del av Kursoria AS. Vi driver også norskkunnskap.no. Der kan du øve til Statsborgerprøven, Samfunnskunnskapsprøven og Norskprøven.

Kursoria AS
Orgnr. 927 111 101

hjelp@norskavisa.no

abonnement@norskavisa.no

© 2024 Kursoria AS. All rights reserved. Personvern Vilkår